Artykuły i publikacje w dziale Lekarze weterynarii

Anestezjologia

Anestezjologia - jedna ze specjalności lekarskich zajmująca się przygotowaniem chorego do operacji, przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia. Anestezjolog jest lekarzem szczególnie dobrze przygotowanym do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Behawioryzm

Behawioryzm (ang. behavior lub behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA. Założenia behawioryzmu:* jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji* dlatego, jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi i zwierzęta poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce.

Chirurgia i ortopedia

Chirurgia - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej.Ortopedia i chirurgia urazowa inaczej ortopedia i traumatologia - dziedziny medycyny zajmujące się schorzeniami i urazami układu kostno-stawowego (kości, kręgosłupa, stawów, (struktury wewnątrz i wokół stawów) i narządu ruchu).

Choroby pasożytnicze

Choroby pasożytnicze - parazytozy są to choroby wywoływane przez pasożyty. Do najgroźniejszych pasożytów w Polsce należą: włosień, toksoplazma i tasiemiec bąblowcowy. Do najczęściej spotykanych: inne tasiemce, glista, owsiki i giardia. Aby uniknąć zarażenia pasożytami, trzeba między innymi powstrzymać się od jedzenia surowego mięsa, myć owoce i warzywa przed jedzeniem i przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej.

Choroby zakaźne / Epizootiologia

Epizotiologia - choroby zakaźne, choroby infekcyjne - grupa chorób, będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów. Do niedawna mianem choroby zakaźnej określano choroby wywoływane także przez robaki (np. owsica), pierwotniaki (np. malaria) i małe stawonogi (np. wszawica). Obecnie te choroby nazywane są chorobami pasożytniczymi.Choroba zakaźna, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (czy to ludzkimi czy zwierzęcymi) w sposób pośredni lub bezpośredni nosi nazwę choroby zaraźliwej.

Chów i hodowla

Chów - zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot). Termin chów nie jest synonimem terminu hodowla. Nie obejmuje zagadnień związanych z rozrodem i użytkowaniem zwierząt. Hodowla zwierząt ? zgodnie z Ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.

Dermatologia

Dermatologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przed wszystkim na skórze (np. łagodne i złośliwe nowotwory jak czerniak złośliwy).

Etologia

Etologia - dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowania zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi.

Farmakologia i Farmakoterapia

Farmakologia i farmakoterapia - nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania oraz leczeniu chorób przy użyciu leków, stosowania leków w celu zwalczania chorób.

Fizjoterapia i Rehabilitacja

Rehabilitacja weterynaryjna - kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz zwierzęcia niepełnosprawnego fizycznie, które ma na celu przywrócenie zwierzęciu pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu

Gastroenterologia

Dziedzina medycyny zajmująca się czynnościami i schorzeniami układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, odbytu i gruczołów trawiennych (wątroba, trzustka) oraz dróg żółciowych.

Immunologia

Immunologia ? dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty. Ponadto bada ona prawidłowość tejże reakcji i ewentualne jej zaburzenia.

Instytucje i stowarzyszenia

Dział prezentujący stowarzyszenia weterynaryjne, a także instytucje zajmujące się tematyką medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie.

Interna ogólna

Interna - potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa - choroby wewnętrzne lub medycyna wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce i krajach niemieckojęzycznych) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach anglosaskich).

Kardiologia

Kardiologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem.

Konferencja Weterynaryjna Polanica Zdrój 2008

Dział ten zawiera komplet materiałów z konferencji.

Neurologia

Neurologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Okulistyka

Okulistyka - dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu.

Onkologia

Onkologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem.

Parazytologia

Parazytologia (z gr. parasitos współbiesiadnik, logos nauka) to nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie. Biorąc pod uwagę umiejscowienie pasożyta w systematyce dzieli się ją na poddziały, np.:- helmintologię (nauka o robakach)- trematodologię (nauka o przywrach)- inne Biorąc pod uwagę charakter żywiciela dzieli się ją na:- parazytologię ogólną- parazytologię lekarską- parazytologię weterynaryjną- parazytologię rolniczą

Pielęgnacja i higiena

Artykuły z działu Pielęgnacja i higiena

Położnictwo i ginekologia

Ginekologia i położnictwo - dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem i leczeniem żeńskiego układu płciowego ze schorzeń (np. zapalenia, zaburzenia funkcji, ograniczona płodność, nowotwory), wad patologicznych w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym i operacyjnym oraz schorzeniami okresu ciąży, porodu i połogu.

Profilaktyka i prewencja

Działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.Wyróżniamy następujące fazy:- profilaktyka wczesna - utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia- profilaktyka pierwotna (I fazy) - zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka- profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe)- profilaktyka III fazy - zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań

Stomatologia

Stomatologia - dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego.

Toksykologia

Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną. Nazwa "toksykologia" wywodzi się od greckiego słowa toxon - "łuk" oraz toxicos - substancja którą zatruwano strzały. Toksykologia zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych i negatywnymi skutkami ich oddziaływania na organizm.

Zarządzanie ZLZ

Artykuły dotyczące zarządzania i marketingu.

Żywienie i dietetyka

Dietetyka i żywienie - nauka zajmująca się zasadami żywienia, biochemicznymi podstawami żywienia, psychologią żywienia i technologiami produkcji żywności. Dietetycy opracowują diety żywieniowe i metody leczenia zaburzeń żywieniowych, nadwagi i niedożywienia.