Założenia ogólne (Regulamin świadczenia usług reklamowych przez serwis Veterynaria.pl)I. Definicje
Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco:

1. „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. „Kampania” – usługi reklamowe Veterynaria.pl skonkretyzowane co do powierzchni reklamowej, formy (lub form), ilości, czasu trwania oraz innych właściwości dostępnych zgodniez Ofertą; pod pojęciem Kampanii rozumie się również materiały reklamowe w formie gotowej do realizacji przekazane przez Zleceniodawcę do Veterynaria.pl;
3. „Veterynaria.pl” - Ogólnopolski Serwis Weterynaryjny - Veterynaria.pl;
4. „Portal” – portal, strony i serwisy Veterynaria.pl, także Vetforum.pl, sklep.veterynaria.pl;
5. „Oferta” – proponowane przez Veterynaria.pl.pl formy i właściwości usług reklamowych świadczonych przez Veterynaria.pl,
6. „Rezerwacja” – dokonana przez Veterynaria.pl rezerwacja przeprowadzenia dla Zleceniodawcy Kampanii, w szczególności jej formy, czasu trwania oraz powierzchni reklamowej,
11. „Treść Zlecenia” – dokument przygotowany przez Veterynaria.pl i zawierający co najmniej elementy określone w pkt III.3 Regulaminu,
12. „Zleceniodawca” – podmiot dokonujący Rezerwacji, otrzymujący Treść Zlecenia lub podmiot, z którym została zawarta Umowa,
13. „Zlecenie” – podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Zleceniodawcy Treść Zlecenia,
14. „Umowa” – umowa zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Zleceniodawcą a Veterynaria.pl, na mocy której Veterynaria.pl zobowiązuje się do realizacji Kampaniina warunkach określonych w Zleceniu, Regulaminie i Specyfikacji, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w Zleceniu.

II. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez Veterynaria.pl usług reklamowych na rzecz osób trzecich, w szczególności określenie usług reklamowych świadczonych przez Veterynaria.pl, sposobu zawierania umów dotyczących usług reklamowych, zasad rezygnacji z usług reklamowych, odpowiedzialności Veterynaria.pl związanej z świadczeniem usług reklamowych oraz zasad zgłaszania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług reklamowych.
2. Veterynaria.pl świadczy usługi reklamowe w oparciu o obowiązujące prawo, Regulamin, Ofertę, Cennik i Specyfikację.
3. Warunkiem świadczenia usług reklamowych przez Veterynaria.pl jest zgodność treści i formy Kampanii z Regulaminem, Ofertą, Cennikiem, Specyfikacją, obowiązującym prawem, w tym zasadami współżycia społecznego.


III. Zawarcie i zmiana umowy
1. Usługi polegające na realizacji Kampanii świadczone są na podstawie Zlecenia przekazanego przez Zleceniodawcę do Veterynaria.pl. Postanowienia pkt 2 – 5 określają sposób postępowania Veterynaria.pl oraz Zleceniodawcy związany z zawieraniem Umowy. Postanowienia pkt 6 określają zasady postępowania Veterynaria.pl oraz Zleceniodawcy w razie przekazania przez Zleceniodawcę do Veterynaria.pl zlecenia świadczenia usług reklamowych, którego treść została przygotowana przez Zleceniodawcę we własnym zakresie.
2. Zleceniodawca zainteresowany usługami reklamowymi przekazuje Veterynaria.pl informacje dotyczące właściwości jednej lub większej liczby Kampanii. Informacje takie mogą zostać przekazane Veterynaria.pl w jakiejkolwiek formie, w tym w formie ustnej lub telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną. Na podstawie uzgodnień ze Zleceniodawcą Veterynaria.pl dokona Rezerwacji w systemie Veterynaria.pl wspierającym zarządzanie usługami reklamowymi. Veterynaria.pl odmówi dokonania Rezerwacji w szczególności w razie braku możliwości realizacji Kampanii w danym terminie, przy czym w takim przypadku wskaże Zleceniodawcy możliwy najbliższy termin wykonania Kampanii. Veterynaria.pl może odmówić dokonania Rezerwacji bez podania przyczyny. Veterynaria.pl jest związane Rezerwacją do 15. (piętnastego) dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia Kampanii określony w Rezerwacji, chyba że w tym terminie Veterynaria.pl otrzyma od Zleceniodawcy Zlecenie.
3. Na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę informacji Veterynaria.pl generuje Treść Zlecenia. Treść Zlecenia zawiera conajmniej:
3.1. nazwę Kampanii,
3.2. dokładne określenie nazwy (firmy) Zleceniodawcy, w tym jego formy prawnej,
3.3. adres Zleceniodawcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.4. imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy do kontaktów w sprawie Kampanii, numer jej telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej,
3.5. opis Kampanii, cenę jednostkową (cenę za jednostkę rozliczeniową) oraz wynagrodzenie netto i brutto należne Veterynaria.pl z tytułu realizacji Kampanii,
3.6. upoważnienie Veterynaria.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
3.7. oświadczenie o zapoznaniu się przez Zleceniodawcę z Regulaminem, Cennikiem, Ofertą i Specyfikacją, akceptacji ich postanowień oraz potwierdzeniu, że stanowią one integralną część Zlecenia;
3.8. oświadczenie Zleceniodawcy o braku jakichkolwiek modyfikacji w stosunku do Treści Zlecenia.
Jeżeli Kampania nie mieści się w ramach jednego miesiąca kalendarzowego, Veterynaria.pl przygotowuje odrębnie Treść Zlecenia w odniesieniu do każdego miesiąca kalendarzowego. Ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się do Treści Zlecenia lub Zlecenia rozumie się przez to (w przypadku Kampanii wykraczającej poza ramy jednego miesiąca kalendarzowego) Treści Zleceń lub Zlecenia w liczbie mnogiej (odpowiadającej liczbie miesięcy kalendarzowych, w czasie których trwać będzie Kampania).
4. Przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy Treści Zlecenia stanowi ofertę Veterynaria.pl zawarcia umowy dotyczącej Kampanii. Veterynaria.pl jest związana ofertą zawarcia umowy dotyczącej Kampanii:
- w przypadku przesłania Treści Zlecenia w okresie do 15. (piętnastego) dnia przed terminem rozpoczęcia Kampanii określonym w Treści Zlecenia– przez okres 7 (siedmiu) dni od dnia przesłania Zleceniodawcy Treści Zlecenia nie dłużej jednak niż do końca 15. (piętnastego) dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia Kampanii określony w Treści Zlecenia,
- w przypadku przesłania Treści Zlecenia w okresie od 14. dnia przed terminem rozpoczęcia Kampanii określonym w Treści Zlecenia – przez okres 2 Dni roboczych od dnia przesłania Zleceniodawcy Treści Zlecenia, nie dłużej jednak niż do momentu przyjęcia przez podmiot trzeci (innego Zleceniodawcę) oferty Veterynaria.pl (lub przyjęcia przez Veterynaria.pl oferty podmiotu trzeciego złożonej na zasadach opisanych w pkt 6) na wykonanie usługi reklamowej na powierzchni reklamowej przewidzianej w Treści Zlecenia dla realizacji Kampanii. O przyjęciu oferty Veterynaria.pl przez podmiot trzeci lub o przyjęciu przez Veterynaria.pl oferty podmiotu trzeciego Veterynaria.pl niezwłocznie zawiadomi Zleceniodawcę.
5. Z chwilą otrzymania przez Veterynaria.pl od Zleceniodawcy Zlecenia (przesłanego przez Zleceniodawcę w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną) zgodnego z Treścią Zlecenia przesłanego przez Veterynaria.pl do Zleceniodawcy dochodzi do zawarcia pomiędzy Zleceniodawcą a Veterynaria.pl Umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt4. Zleceniodawca jest uprawniony do przyjęcia oferty (podpisania Zlecenia i przekazania go do Veterynaria.pl) jedynie bez zastrzeżeń (bez jakichkolwiek zmian) w stosunku do Treści Zlecenia przesłanego Zleceniodawcy przez Veterynaria.pl.
6. Postanowienia pkt 2 – 5 nie znajdują zastosowania wprzypadku braku postępowania przez Zleceniodawcę zgodnie z trybem tam opisanym i przysłania do Veterynaria.pl zlecenia sporządzonego i podpisanego w oparciu o inny dokument niż Treść Zlecenia przygotowana przez Veterynaria.pl. Przysłanie przez Zleceniodawcę takiego zlecenia:
6.1. stanowi jego ofertę zawarcia umowy dotyczącej Kampanii opisanej wtakim zleceniu, jeżeli zlecenie zawiera postanowienia, októrych mowa w pkt 3 pdpkt 3.1. – 3.8.,
6.2. powoduje brak związania ofertą Veterynaria.pl dotyczącą Kampanii (niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie w sytuacji, jeżeli Veterynaria.pl przesłało Zleceniodawcy Treść Zlecenia),
6.3. uprawnia Veterynaria.pl do przyjęcia oferty Zleceniodawcy (co skutkuje zawarciem pomiędzy Zleceniodawcą a Veterynaria.pl umowy na warunkach określonych w zleceniu przesłanym przez Zleceniodawcę) albo przesłania Zleceniodawcy własnej oferty celem przyjęcia jej przez Zleceniodawcę (wówczas znajdą zastosowanie postanowienia pkt4 i pkt 5, co w szczególności oznacza, iż do zawarcia Umowy dochodzi po przesłaniu przez Zleceniodawcę do Veterynaria.pl Zlecenia spełniającego warunki, o których mowa w pkt 5). Przesłanie przez Veterynaria.pl własnej oferty (Treści Zlecenia przygotowanego przez Veterynaria.pl) do Zleceniodawcy jest jednoznaczne z brakiem przyjęcia oferty Zleceniodawcy, o której mowa w pdpkt 6.1.
7. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia całości wynagrodzenia za realizację Kampanii nie później niż do 3. (trzeciego) dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kampanii określonego w Treści Zlecenia (lub w zleceniu, o którym mowa w pdpkt 6.1.). Płatności takiej Zleceniodawca dokonuje na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Veterynaria.pl. Z obowiązku zapłacenia wynagrodzenia przed realizacją Kampanii Zleceniodawca może zostać zwolniony przez Veterynaria.pl. O zwolnieniu Zleceniodawca jest informowany przez osobę prowadzącą Kampanię ze strony Veterynaria.pl.
8. Zmiana umowy wymaga zgody Zleceniodawcy oraz Veterynaria.pl. Veterynaria.pl przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy, jeżelizmiana będzie możliwa ze względu na dostępność powierzchni reklamowej, przy czym zawsze Veterynaria.pl może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian do umowy bez podania przyczyny.


IV. Wykonywanie umowy
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia Veterynaria.pl kompletnych materiałów reklamowych w formie gotowej dorealizacji Kampanii nie później niż:
- na 3 (trzy) Dni robocze przed terminem rozpoczęcia Kampanii.
2. Materiały reklamowe w formie gotowej do realizacji:
- mogą być doręczone Veterynaria.pl w jakikolwiek sposób (wszczególności pocztą elektroniczną, osobiście przez przedstawiciela Zleceniodawcy, pocztą kurierską lub w inny sposób) i
- powinny być zgodne z Umową i
- powinny spełniać kryteria określone w Ofercie, w szczególności warunki techniczne określone w Specyfikacji, przy czym o spełnieniu tych warunków decyduje Veterynaria.pl.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej w Umowie (Veterynaria.pl nie jest zobowiązane do zwrócenia Zleceniodawcy zapłaconego przez niego wynagrodzenia przed realizacją Kampanii) w razie niewykonania Umowy przez Veterynaria.pl z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy. Doprzyczyn tych należy w szczególności brak dostarczenia do Veterynaria.pl spełniających wszystkie wymagania określone w Regulaminie materiałów reklamowych w formie gotowej do realizacji w terminie określonym w ust. 1.
4. Rozliczenie Kampanii nastąpi na podstawie odczytów z adserwerów Zleceniodawcy oraz adserwerów Veterynaria.pl. W przypadku braku zgodności w odczytach rozliczenie Kampanii następuje według odczytów z adserwerów Zleceniodawcy.
5. W przypadku niepełnej realizacji Kampanii Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia stosunkowo obniżonego (tj. w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji Kampanii). Niniejszy punkt stosuje się odpowiednio w razie zapłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia przed realizacją Kampanii, z tym że wówczas Veterynaria.pl zwróci Zleceniodawcy odpowiednią kwotę, jeżeli wpłata dokonana przez Zleceniodawcę jest większa, aniżeli wynagrodzenie należne Veterynaria.pl z tytułu niepełnej realizacji Kampanii.
6. Po realizacji Kampanii Zleceniodawca otrzymuje fakturę VAT. W przypadku zwolnienia Zleceniodawcy z obowiązku zapłacenia wynagrodzenia przed realizacją Kampanii (tj. obowiązku opisanego w pkt III.7) Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w kwocie wskazanej w fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Powyższe postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3.


V. Rezygnacja Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca jest uprawniony do rezygnacji z Kampanii na następujących zasadach:
a. w razie rezygnacji z Kampanii w okresie do 15 dni poprzedzających rozpoczęcie Kampanii zgodnie z Umową – bez konsekwencji finansowych;
b. w razie rezygnacji z Kampanii w okresie od 14. (czternastego) do 7. (siódmego) dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kampanii zgodniez Umową – Veterynaria.pl ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 15 % wynagrodzenia zastrzeżonego w Umowie za realizację Kampanii;
c. w razie rezygnacji z Kampanii w okresie od 6. (szóstego) do 4. (czwartego) dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kampanii zgodnie z Umową – Veterynaria.pl ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 30 % wynagrodzenia zastrzeżonego w Umowie za realizację Kampanii;
d. w razie rezygnacji z Kampanii w okresie od 3. (trzeciego) dnia do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kampanii zgodnie z Umową – Veterynaria.pl ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 50 % wynagrodzenia zastrzeżonego w Umowie za realizację Kampanii;
e. w razie rezygnacji z Kampanii w czasie przewidzianym na jej realizację (tj. począwszy od dnia przewidzianego na rozpoczęcie realizacji Kampanii) - Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za zrealizowaną część Kampanii oraz Veterynaria.pl ma prawo zażądać i w razie takiego żądania Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 60 % wynikającego z Umowy wynagrodzenia za nierealizowaną część Kampanii.
2. Oświadczenie o rezygnacji z Kampanii wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia do Veterynaria.pl oświadczenia o rezygnacji z Kampanii w formie pisemnej z własnoręcznym (i) podpisem (podpisami) osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Zleceniodawcy. Brak dostarczenia oświadczenia o rezygnacji w takiej formie uprawnia Veterynaria.pl do kontynuowania przygotowywania Kampanii lub kontynuowania jej realizacji.
3. Niezależnie od obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę kwot, októrych mowa w ust. 1, Veterynaria.pl jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania w wysokości umożliwiającej pokrycie całości szkody poniesionej przez Veterynaria.pl.


VI. Odpowiedzialność
1. Za treść i formę Kampanii odpowiada Zleceniodawca. W żadnym wypadku za treść i formę Kampanii nie odpowiada Veterynaria.pl, chyba że naskutek świadczenia usług reklamowych Veterynaria.pl wyrządziło szkodę z winy umyślnej.
2. Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy a realizacja Kampanii przez Veterynaria.pl nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności Zleceniodawca zapewnia, że w zakresie zleconej Kampanii przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych, w tym m.in. prawa autorskie, pokrewne, prawa do wzorów zdobniczych i znaków towarowych. Zleceniodawca zlecając realizację Kampanii zapewnia, iż jej realizacja nie naruszy prawosób trzecich.
3. Zleceniodawca odpowiada za jakiekolwiek szkody mogące powstać naskutek realizacji Kampanii. Zleceniodawca odpowiada za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich powstałe również winny sposób aniżeli poprzez samą realizację Kampanii, w szczególności poprzez naruszenie praw do dóbr niematerialnych tych osób, a w przypadkach zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio do Veterynaria.pl, Zleceniodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia. W przypadku gdyby Veterynaria.pl zaspokoiła roszczenia osób trzecich, Zleceniodawca ma obowiązek zwrotu wszelkich poniesionych przez Veterynaria.pl kosztów z tym związanych, w tym m.in. kwoty głównej, jaka została przez Veterynaria.pl wydatkowana na pokrycie tych roszczeń, należności ubocznych, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego.
4. Veterynaria.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane odmową realizacji Kampanii, czy też odmową świadczenia usług reklamowych. Powyższe dotyczy także odmowy wykonania usług reklamowych bez podania przyczyn. Veterynaria.pl ponosi jednak odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej Veterynaria.pl.
5. Wszelkie opóźnienia Zleceniodawcy w wykonaniu ciążących na nim obowiązków, w szczególności opóźnienia płatności lub opóźnienia w dostarczeniu odpowiednich materiałów koniecznych dla realizacji Kampanii, a także inne przypadki postępowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z postanowieniami Regulaminu, zwalniają Veterynaria.pl od odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
6. Veterynaria.pl zastrzega sobie możliwość czasowej przerwy wrealizacji Kampanii w przypadkach uzasadnionych przyczynami technicznymi. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn powodujących przerwę realizacja Kampanii zostanie wznowiona. Veterynaria.pl dołoży wszelkich starań aby przerwy w realizacji Kampanii oraz w świadczeniu usług reklamowych występowały możliwie rzadko i – o ile to możliwe– w porze nocnej. W przypadku Kampanii mierzonych liczbą godzin, dni lub miesięcy, świadczenie usług po przerwie uwzględni czas przerwy i o ten czas będzie wydłużone, chyba że przerwa trwała jednorazowo mniej niż 2 godziny lub mniej niż 8 godzin w ciągu tygodnia.
7. Veterynaria.pl odpowiada za szkody wynikłe w związku z realizacją Kampanii wyłącznie w przypadku, gdy są one następstwem winy umyślnej Veterynaria.pl.


VII. Reklamacje
1. O wyniku postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Roszczenia Zleceniodawcy wynikające z niezgodności Kampanii z Umową w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć wynagrodzenia określonego w Umowie.
2. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczania bieżących płatności, w tym płatności z tytułu świadczonych przez Veterynaria.pl usług.
3. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie przewidzianym w pkt 1.powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do podnoszenia wobec Veterynaria.pl zarzutów dotyczących niezgodności zrealizowanej Kampanii z Umową i zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej w Umowie.


VIII. Postanowienia końcowe i przejściowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Sądem właściwym do rozstrzyganiasporów pomiędzy Zleceniodawcą a Veterynaria.pl jest sąd właściwy według siedziby Veterynaria.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2008 roku. Umowy dotyczące świadczenia przez Veterynaria.pl usług reklamowych zawarte począwszy od tego dnia podlegają postanowieniom Regulaminu (Regulamin stanowi integralną część Umów).II. Cennik form reklamowych
Forma rozliczenia w oparciu o model Flat Fee polega na sprzedaży form reklamowych "na czas określony". Jednostką rozliczeniową emisji danej reklamy internetowej w takim ujęciu jest miesiąc, rok lub czas ustalony indywidualnie z klientem. Podane ceny są cenami netto (PLN) i nie zawierają 23% VAT.

    - Banner reklamowy "BOK"
    Graficzna forma reklamowa umieszczana po prawej stronie serwisu w każdym artykule oglądanym przez użytkownika w sekcji "Reklama".
    Rozmiar: 196 x dowolna wysokość pikseli, np. 196x600px
    Waga: do 200 kB
    Format: *.jpg, *.gif, *.png, *.swf
Zalety produktu
    doskonale eksponuje przekaz reklamowy
    kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron
    wysoka oglądalność 
    Przykład (kliknij)

Nazwa formy reklamowej Czas kampanii Rozmiar Waga Format Cena (netto) PLN
Baner reklamowy 1 m-c szerokość do 196 pikseli do 200 kB flash / dowolny format graficzny 300
2 m-ce 360
6 m-cy 1080
12 m-cy 2160    - Banner reklamowy "TOP"
    Graficzna forma reklamowa umieszczana na stronie głównej serwisu.
    Rozmiar: 1024 x dowolna wysokość pikseli, np. 1024x600px
    Waga: do 300 kB
    Format: *.jpg, *.gif, *.png, *.swf
Zalety produktu
    doskonale eksponuje przekaz reklamowy
    kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron
    wysoka oglądalność 
    Przykład (kliknij)

Nazwa formy reklamowej Czas kampanii Rozmiar Waga Format Cena (netto) PLN
Baner reklamowy 1 m-c szerokość do 1024 pikseli do 200 kB flash / dowolny format graficzny 1500
2 m-ce 1800
6 m-cy 5400
12 m-cy 10800    - Artykuł sponsorowany
    Forma reklamowa w postaci artykułu o dowolnej wielkości wyświetlającego się na stronie głównej portalu w sposób priorytetowy (zawsze przed artykułami niesponsorowanymi).
Zalety produktu
    nieograniczony rozmiar
    możliwość dokładnego opisu produktu z wykorzystaniem znaczników HTML (tekst + grafika)
    wysoka oglądalność
    Przykład (kliknij)

Nazwa formy reklamowej Czas kampanii Rozmiar Format Cena (netto) PLN
Artykuł sponsorowany 1 m-c bez ograniczeń html / flash / dowolny format graficzny 900
2 m-ce 1080
6 m-cy 3240
12 m-cy 6480Pozostałe kampanie reklamowe tego typu ustalamy z klientami indywidualnie.


Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij maila na adres: reklama@veterynaria.pl