Narzędia-Weterynaryjne.pl
Narzędia-Weterynaryjne.pl
Reklama
Szampon dla psów i kotów z naturalnymi odżywkami Pearl Cosmetics

Urządzenia fiskalne dla lekarzy weterynarii


Od początku 2011 roku obowiązują zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych. Przepis ten dotyczy m.in. lekarzy weterynarii. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu artykuł, który pozwoli zapoznać się z ogólnymi zasadami dotyczącymi zakupu, rejestracji i korzystania z kas fiskalnych.
1. Akty prawne dotyczące kas rejestrujących


Rozporządzenie Min. Fin. z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930

Rozporządzenie Min. Fin. z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. nr 228 z dnia 24 grudnia 2008 r. poz. 1509

Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz. 1338

Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz. 1320

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ze zmianami)
Dz.U. nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535

2. Kto jest zobowiązany do rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących od 1 maja 2011 roku?

Od początku 2011 roku zaczną obowiązywać zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych.

Zobowiązanie to dotyczy podmiotów działających m. in. w branżach:

 • ochrony zdrowia i opieki społecznej (gabinety lekarskie, przychodnie, praktyki),
 • usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradczych,
 • rzeczoznawców, usług architektonicznych i inżynierskich,
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 • tłumaczy przysięgłych oraz usług sekretarskich,
 • związanych z rekreacją, kulturą i sportem (organizatorów imprez masowych),
 • usług pogrzebowych,
 • usług detektywistycznych i ochroniarskich,
 • magazynowania i przechowywania bagażu (w tym na dworcach autobusowych i kolejowych).

Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT jak i nie będących płatnikami VAT, rozliczających się na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), na zasadach karty podatkowej, spółek fizycznych oraz prawnych typu „z o.o.” i „SA”.
Zobowiązanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm nowoutworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł).

3. Ulga finansowa związana z zakupem kasy

3.1. Wysokość ulgi.

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.
(Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, art. 111, ust. 4, zmiana nr 58)

3.2. Warunki uzyskania ulgi

Odliczenie przysługuje, jeśli podatnik spełni następujące warunki:

 • przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złoży do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które zamierza stosować oraz miejscu ich używania (wzór „Zgłoszenia ilości kas”). W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej - załącznik nr 3 do rozporządzenia     (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338),
 • posiada dowód zapłaty należności za kasę rejestrującą,
 • rozpocznie ewidencjonowanie przy użyciu kas w obowiązujących terminach,
 • w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokona jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego - załącznik nr 3 do rozporządzenia     (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1338).

3.3. Zwrot ulgi płatnikom VAT oraz podatnikom nie będącym płatnikami VAT.

Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych przysługuje zarówno płatnikom VAT jak i podmiotom nierozliczającym tego podatku. Różny jest tylko sposób uzyskania zwrotu (Dz. U. 2008 r. Nr 228, poz. 1509).

Płatnicy VAT rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych wypełniając odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej (np. dla VAT 7 - rubryka nr 59, możliwe zmiany od 2011 roku). Kwota ta w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.
 
Podatnicy nie będący płatnikami VAT występują o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych składając odpowiedni wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (wzór „Wniosku o zwrot”).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty należności za kasę rejestrującą,
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, na który należy dokonać zwrotu.

3.4. Kiedy należy zwrócić ulgę.

Prowadzący działalność są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną ich używania,
 • zaprzestaną działalności,
 • nastąpi otwarcie likwidacji,
 • zostanie ogłoszona upadłość,
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,
 • nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.
4. Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy?

4.1. Definicja kasy rejestrującej.

Kasa rejestrująca, potocznie zwana kasą fiskalną, jest to urządzenie elektroniczne zbudowane zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów i obowiązującymi przepisami, zapewniające prawidłową rejestrację obrotu oraz podatku VAT.
Przepisy techniczne reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie. Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz. 1338.Kasa rejestrująca musi być wyposażona w:

 • moduł fiskalny z programem pracy kasy,
 • pamięć fiskalną odpowiednio zabezpieczoną przed celowym zniszczenie jej zawartości,
 • drukarkę paragonów,
 • 2 wyświetlacze (kupującego i sprzedającego),
 • zasilanie awaryjne w postaci wbudowanej baterii lub akumulatora.

4.2. Oznakowania kasy rejestrującej i elementy składowe.

 • Numer fabryczny – numer własny producenta służący np. do celów handlowych, reklamacyjnych, itp....
 • Numer unikatowy – unikalny numer pamięci fiskalnej, rejestrującej dzienne przychody i stany awaryjne; numerem tym oznakowywane są wszystkie paragony i raporty fiskalne.
 • Numer ewidencyjny – nadawany przez odpowiedni urząd skarbowy (Uwaga! Numer ten należy obligatoryjnie umieścić w czytelny sposób na obudowie kasy).
 • Kasa zabezpieczona jest plombą ołowianą zakładaną przez upoważnionego serwisanta, oznakowana jego unikalnym numerem.
 • Do każdej kasy dołączona jest książka kasy rejestrującej (nie mylić z instrukcją obsługi), w której odnotowuje się wszystkie istotne czynności wykonywane przez producenta, serwis oraz podatnika (naprawy, przeglądy okresowe, zmiany nagłówka, zmiany miejsca użytkowania, itp...).

4.3. Kasa fiskalna i drukarka fiskalna.

Podstawowe rodzaje kas rejestrujących:

 • kasa fiskalna – samodzielne urządzenie - do prowadzenia sprzedaży, program sprzedaży zapisany jest w kasie,
 • drukarka fiskalna – urządzenie podłączone do komputera i ściśle współpracujące  z programem sprzedaży zainstalowanym na komputerze.

5. Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym

5.1. Tryb szkoleniowy.

Przed fiskalizacją urządzenie jest ustawione w trybie szkoleniowym, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego obsługą (wystawianie paragonów, wykonywanie raportów). W związku z tym rekomenduje się zakup urządzenia przed obowiązkowym terminem rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym.

5.2. Czynności Autoryzowanego Serwisu kas rejestrujących.

Autoryzowany Serwis wykonuje następujące czynności:

 • jednorazowe wpisanie nagłówka paragonu,
 • zaprogramowanie stawek podatkowych,
 • zdefiniowanie listy usług i towarów,
 • wprowadzenie w tryb fiskalny (fiskalizacja),
 • zgłoszenie o fiskalizacji do urzędu skarbowego.

5.3. Zgłoszenie kasy rejestrującej po fiskalizacji.

W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji użytkownik powinien dokonać zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego (wzór „Zgłoszenia     kasy przez podatnika” ), który nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten użytkownik obowiązany jest nanieść trwale na obudowę urządzenia.

6. Obowiązki użytkownika kasy rejestrującej

 • stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży
 • wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży (nazwy usług/towarów na paragonie powinny jednoznacznie określać ich charakter, nie jest możliwe zdefiniowanie np. tylko usługi medycznej lub prawnej lub weterynaryjnej i sprzedawanie tego ze zmieniającą się ceną jako jedynej oferowanej usługi, nie jest również nigdzie powiedziane, a jak dokładnie należy zdefiniować bądź różnicować każdą z oferowanych usług – dla Państwa bezpieczeństwa, proponujemy aby Państwa organy samorządowe zwróciły się o taką interpretację lub uszczegółowienie przepisów w tym zakresie do Ministra Finansów)
 • wykonywanie fiskalnych raportów dobowych (wydruk z jednoczesnym zapisem do pamięci fiskalnej zawierającym podsumowanie wystawionych paragonów)
 • wykonywanie raportów okresowych miesięcznych
 • przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych przez stosowny okres (ustawa Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
 • dokonywanie co 24 miesiące przeglądu technicznego kasy u autoryzowanego serwisanta
 • udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów

Kasy z kopią papierową

1. Wymagania na składowanie kopii rolek papierowych

 • konieczność zarezerwowania przestrzeni na składowanie rolek kopii
 • taki sposób organizacji składowania, który umożliwia urzędnikowi skarbowemu podczas kontroli łatwą lokalizację rolek z danego okresu czasu
 • rolki powinny posiadać atest producenta potwierdzający możliwość nie utracenia zapisów przez okres minimum 6 lat od daty wydruku lub 7 lat od daty produkcji (zakładając nie dłuższy niż 1 rok okres od daty produkcji do daty wydruku)
 • rolki powinny być składowane zgodnie z Warunkami Technicznymi opisanymi przez producenta, zapewniając spełnienie takich parametrów jak:
  -    temperatura
  -    wilgotność
  -    nasłonecznienie
  -    zawartość w powietrzu szkodliwych dla zapisów substancji lotnych
  -    brak kontaktu z materiałami powodującymi zanikanie zapisów.

To podatnik odpowiada za nieczytelne rolki kopii papierowych.

2. Zwiększone koszty eksploatacji wobec kopii elektronicznej.

7. Co powinno decydować o wyborze rozwiązania?

7.1. Dostosowanie do potrzeb w danej branży.

Kasy fiskalne muszą spełniać wymagania określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania; Dz.U. nr 212 z dnia 10 grudnia 2008 r. poz. 1338), ale w ramach dopuszczonych tymi przepisami, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Takimi ułatwieniami dla użytkowników mogą być:

 • predefiniowana przez dostawcę baza usług,
 • nazwy usług wyprowadzone na klawisze bezpośredniego wyboru,
 • wydruki formatek dokumentów niefiskalnych, które pomagają w pracy użytkownika,
 • kolorystyka kasy dopasowana do miejsca użytkowania,
 • wyposażenie dodatkowe, które ułatwia użytkowanie kas,
 • oferowane oprogramowanie, organizujące pracę użytkownika oraz przygotowujące automatycznie, na podstawie danych ze sprzedaży, stosowne raporty.

Kasy fiskalne muszą spełniać wymagania określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania;
Dz.U. nr 212 z dnia 10 grudnia 2008 r. poz. 1338).
Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego modelu kasy podatnik powinien bezwzględnie upewnić się, że spełnione są wymagania powyższego rozporządzenia.
Oznacza to, że dany model posiada aktualne potwierdzenie Ministra Finansów o dopuszczeniu do obrotu.

Wg obowiązujących przepisów potwierdzenia ważne są przez 3 lata licząc od daty doręczenia (późniejsza niż wydania).

7.2. Możliwości dostawy i fiskalizacji w określonym terminie.

Dostawcy kas fiskalnych, a w związku z tym i ich odbiorcy, przeżywali już wcześniej fiskalizację różnych branż. W 90% przypadków, podatnicy decydują się na zakup kasy fiskalnej „za 5 dwunasta”. Oznacza to, że nie tylko pojawiają się wówczas problemy z dostawą kas w określonym terminie, ale i również – z ich fiskalizacją w tymże terminie.
Przy zakupie kasy (a w zasadzie znacznie wcześniej) należy zwrócić na to uwagę, bo może się okazać, że nie będziemy w stanie „sfiskalizować się” w określonym terminie.
Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest zakup kas z dużym wyprzedzeniem (pozwala na zaznajomienie się z funkcjonalnością kasy w trybie szkoleniowym) oraz wybór takiego dostawcy, który gwarantuje faktyczną dostawę i fiskalizację kasy w określonym terminie.
Takich gwarancji mogą udzielić jedynie renomowani producenci kas fiskalnych, którzy posiadają stosowne możliwości (moce produkcyjne oraz rozbudowaną sieć serwisów).

7.3. Jakość i niezawodność gwarantująca bezawaryjne działanie kasy.

„Gdy kasa ulegnie awarii, to nie mogę prowadzić działalności, jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją?”
Są 2 rozwiązania:

 • wybrać bardzo wiarygodnego producenta kas fiskalnych,
 • zakupić wcześniej  kasę rezerwową, na którą również przysługuje ulga pod warunkiem, że kupimy ją wraz z kasą podstawową.

Wybór urządzenia wiarygodnego producenta połączony z zakupem kasy rezerwowej zapewnia użytkownikowi pełny komfort.
Kupując przed 1 maja 2011 roku kasę rezerwową, podatnik ma jedyną okazję aby uzyskać na nią ulgę i pełny komfort, bez dodatkowych kosztów lub braku przychodu, gdy kasa podstawowa ulegnie awarii.
Należy pamiętać, że kasa podstawowa bez zmiany nagłówka nie może być używana w innej lokalizacji, natomiast kasa rezerwowa – może  (w nagłówku jest zawsze adres zgłoszonej działalności).

Przykładowy koszty zakupu kasy rezerwowej

WARIANT 1 (2 kasy zakupione przed 1 maja 2011r.):
                                                                                                      
Kasa podstawowa    1090 zł
Kasa rezerwowa       1090 zł
                             ============
                                     2 180 zł
Ulga (2 x 700 zł)     - 1 400 zł
                             ============
                                        780 zł  koszt zakupu 2 kas

WARIANT 2   (kasa rezerwowa zakupiona po 1 maja 2011 r.)                                                                                 

Kasa podstawowa       1090 zł
Kasa rezerwowa           1090 zł
                               ============
                                        2 180 zł
Ulga (1 x 700 zł)         -    700 zł
                               ============
                                        1 480 zł  koszt zakupu 2 kas

UWAGA
Zmiana sposobu użytkowania kasy (z podstawowej na rezerwową i odwrotnie) wymaga wpisu w książce serwisowej kasy (autoryzowany serwis) oraz zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego.

Podsumowanie


WARIANT 1    zakup kasy podstawowej i rezerwowej przed 1 maja 2011 roku daje pełny komfort przy awarii jednej z kas, bez dodatkowych kosztów za przyśpieszenie reakcji serwisowej, bez zaprzestania działalności na czas awarii

PONADTO W WARIANCIE 1
Stosując kasę podstawową do ok. 90 dni przed zapełnieniem jej pamięci fiskalnej (sugerowany termin, raport fiskalny dobowy ma wówczas numer 1970) możemy zmienić ją w kasę rezerwową i od tej pory stosować kasę rezerwową jako kasę podstawową. To pozwoli nam (bez dodatkowych inwestycji) do wykorzystania ulg przez ponad 12 lat i umożliwi dalsze posiadanie kasy rezerwowej w następnych latach.

WARIANT 2 nie decydując się na zakup kasy rezerwowej ponosimy:
- zwiększone koszty szybkiej reakcji serwisowej
- narażamy się na zaprzestanie działalności na czas awarii, a gdy w końcu zdecydujemy się na zakup kasy rezerwowej po 1 maja 2011 roku, to:
- zakup ten będzie droższy o 700 zł.

7.4. Autoryzowany serwisant w pobliżu lokalizacji użytkownika.

W przypadku awarii, bardzo ważny jest czas jej usunięcia. Dlatego też przy zakupie kasy należy zwrócić uwagę na dystans dzielący serwisanta i serwisowaną kasę.
Ważne jest również, aby serwisant był zaopatrzony w odpowiednią bazę części serwisowych, które są niezbędne do naprawy kasy. Takie możliwości gwarantują serwisy polskich producentów kas fiskalnych ponieważ części serwisowe nie są importowane z zagranicy.

7.5. Cena i warunki handlowe, jeżeli spełnione są wcześniejsze kryteria.

Ważnym parametrem decydującym o zakupie kasy jest jej cena i inne warunki handlowe (np. termin zapłaty, który odpowiednio wydłużony spowoduje, że będziemy mogli już w tym czasie rozliczyć ulgę za jej nabycie). Oferowane są również długoterminowe wynajmy kas, co przekłada się na np. miesięczną ratę w wysokości 50 złotych (i wcześniejsze rozliczenie ulgi). Ale cena wcale nie jest najważniejszym parametrem. Może się okazać, że przy zakupie „taniej kasy”, ale nie spełnieniu opisanych wcześniej warunków, realny koszt zakupu i użytkowania „taniej kasy” na przestrzeni kilku lat przewyższy koszt tej „droższej kasy”, ale za to spełniającej te warunki.

Jest jeszcze jeden problem – w przypadku kasy taniej, ale nie najwyższej jakości, nie tylko ponosimy koszty jej eksploatacji, ale również skutek braku przychodów w okresie (a nawet okresach), kiedy jest ona wyłączona z użytku (nie można wówczas prowadzić sprzedaży usług i towarów). Stąd należy przemyśleć, czy nie zakupić (i odpowiednio wcześniej nie zgłosić do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego) dodatkowej kasy rezerwowej.

8. Jakie kasy?

8.1. Kasa fiskalna.

W przypadku wielu prowadzonych działalności, zakupiona kasa powinna być przenośna. Oznacza to niską wagę, ale również niezawodność przy takim użytkowaniu kasy (wielokrotne przeciążenia, wstrząsy). Poza tym, długa praca na akumulatorze kasy (zgodnie z przepisami musi być wbudowany w kasę) oraz wyposażenie dodatkowe, umożliwiające jej proste doładowanie (np. w trakcie jazdy samochodem). Sama konstrukcja nie powinna posiadać wystających elementów, aby w trakcie przewożenia, nie uszkodzić jej. Ponadto, konstrukcja toru wydruku powinna zapewniać, że nawet przy ustawieniu kasy do pracy w pozycji nie dokładnie poziomej, nadal poprawnie drukowane są paragony. Również rolka/rolki kasowe nie powinny się przemieszczać w kasie w sposób, który uszkadza tor wydruku i powoduje każdorazową konieczność dodatkowego przygotowania jej do pracy, po przyjeździe do miejsca wystawiania paragonów.

8.2. Drukarka fiskalna z programem dostosowanym do potrzeb użytkownika.

Drukarka fiskalna jest najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy stosują już jakieś oprogramowanie do wystawiania rachunków klientom. Wówczas jedyną dodatkową czynnością jest przekazanie klientowi wydrukowanego paragonu. No i obligatoryjne raporty: dobowy i miesięczny (okresowy).

UWAGA: Kasy fiskalne nie umożliwiają wydruków z popularnych oprogramowań np. Microsoftu (Word, Excel) ponieważ te oprogramowania nie mają sterowników dla polskich drukarek fiskalnych.

Przy wyborze kasy fiskalnej (formalnie kasy rejestrującej, a taką kasą w rozumieniu przepisów jest również drukarka fiskalna) należy zastanowić się, czy dla lepszej organizacji pracy nie zaopatrzyć się również w oprogramowanie, które zmniejszy nakład pracy, zorganizuje ją i pozwoli więcej czasu przeznaczyć na obsługę nowych klientów. Wówczas fiskalizacja nie oznacza tylko przykrego obowiązku, ale inicjuje nabycie systemu, który pozwoli lepiej konkurować. Na rynku jest szereg oprogramowań, które są dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych branż. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

9. Jak pracować na kasie a jak na drukarce fiskalnej?

9.1. Prowadzenie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Wszystkie działania wykonujemy na kasie.

1. Sprzedaż usługi / towaru.

 • Wybieramy usługę lub towar (poprzez klawisz skrótu, numer PLU lub nazwę).
 • Określamy ilość (o ile jest różna od 1).
 • Wpisujemy cenę za usługę/towar.
 • Zatwierdzamy odpowiednim klawiszem.
 • Gotowy wydruk paragonu wręczamy klientowi.

2. Na koniec dnia sporządzamy raport dobowy fiskalny.
3. Na koniec miesiąca sporządzamy raport miesięczny fiskalny.
4. Co dwa lata należy dopilnować przeprowadzenia przez autoryzowany serwis obligatoryjnego przeglądu okresowego.

9.2. Prowadzenie sprzedaży z wykorzystaniem drukarki fiskalnej.

Operację sprzedaży wykonujemy w programie na komputerze do którego dołączona jest drukarka fiskalna.
Operacje 2 i 3 mogą być wykonane z programu lub bezpośrednio na drukarce fiskalnej.

1. Sprzedaż usługi/towaru

 • Wybieramy usługę lub towar (poprzez klawisz skrótu, numer PLU lub nazwę).
 • Określamy ilość (o ile jest różna od 1).
 • Wpisujemy cenę za usługę/towar.
 • Zatwierdzamy odpowiednim klawiszem.
 • Gotowy wydruk paragonu wręczamy klientowi.

2. Na koniec dnia sporządzamy raport dobowy fiskalny.
3. Na koniec miesiąca sporządzamy raport miesięczny fiskalny.
4. Co dwa lata należy dopilnować przeprowadzenia przez autoryzowany serwis obligatoryjnego przeglądu okresowego.

10. Jaką pomoc można uzyskać  od autoryzowanego serwisanta kas rejestrujących?

 • szkolenie w zakresie przepisów dotyczących kas fiskalnych
 • szkolenie w posługiwaniu się kasą
 • zaprogramowanie bazy usługowej / towarowej kasy (różnej, od dostarczonej)
 • instalacja drukarki fiskalnej z użytkowanym oprogramowaniem (jeżeli obsługuje ten typ drukarki)
 • instalacja nowego oprogramowania dostosowanego do potrzeb użytkownika, wraz z drukarką fiskalną
 • ustalenie skróconego czasu reakcji serwisowej (zazwyczaj, za dodatkową opłatą)

11. Zagrożenia

11.1. Niewypełnienie stosownych przepisów i terminów.

W takim przypadku konsekwencje mogą być poważne. Poczynając od utraty ulgi na zakupioną kasę (lub jej zwrot) a kończąc na sankcjach finansowych, które mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu działalności.

11.2. Jakość i niezawodność urządzeń.

Taki przypadek spowoduje, że szacowane przez nas koszty zakupu kasy mogą wzrosnąć zarówno ze względu na późniejsze koszty obsługi technicznej jak i przez utratę przychodów w trakcie usuwania awarii. W takim przypadku jest jeszcze jedno zagrożenie – utrata reputacji wśród klientów, co może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.

11.3. Jakość autoryzowanego serwisanta i czas reakcji / usunięcia usterki.

Ten przypadek jest szczególnie denerwujący dla użytkownika. To co powinno być naturalne i proste, okazuje się niewykonalne.  Inne konsekwencje są podobne, jak w przypadku wybrania urządzenia o niskiej jakości, nie zapewniającego wysokiej niezawodności pracy. Ale jest też rozwiązanie takiego problemu, należy zwrócić się do producenta kasy fiskalnej o zmianę serwisu (obsługa serwisowa kas fiskalnych jest bardzo sformalizowana zgodnie z przepisami Ministerstwa Finansów).

11.4. Pomyłki w trakcie rejestracji sprzedaży na kasie.

W pamięci kasy fiskalnej są zapisywane wszystkie zamknięte transakcje (wydrukowany paragon nie może być anulowany).  Nie ma później możliwości zmiany ich parametrów (wycofania, zmiany ilości lub ceny). Każdą pomyłkę przy rejestracji sprzedaży należy udokumentować (warunkiem jest załączenie do wyjaśnienia oryginału paragonu). Udokumentowana w ten sposób pomyłka bądź zwrot powiększy koszt działalności, przez co firma nie poniesie straty. W przypadku sklepów jest to standardowa procedura, związana m. in. z reklamacjami towarów i ich zwrotem.

W razie pytań lub wątpliwości chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Oferujemy kompleksowe wdrożenie urządzeń fiskalnych wraz z oprogramowaniem do obsługi lecznic weterynaryjnych, takich jak KlinikaXP.Kontakt:
Autoryzowany Serwis Urządzeń Fiskalnych
Daniel Kiljański
ul. Sczanieckiej 24, 64-316 Kuślin
tel. 602 45 99 69, d.kiljanski@gmail.comZgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).