Narzędia-Weterynaryjne.pl
Narzędia-Weterynaryjne.pl
Reklama
Neutralizator - profesjonalny dezynfekant, pochłaniacz i neutralizator zapachów

I.V.S.A. Polska

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii zostało założone w 1951 r. przez studentów w Danii. Jego głównym celem było niesienie pomocy zwierzętom i ludziom z całego świata dzięki zaangażowaniu i poświęceniu studentów weterynarii. Dziś Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii zrzesza uczelnie weterynaryjne z całego świata. Mimo upływu czasu zadania organizacji nie zmieniły się. Nadal jej podstawowym celem jest umożliwienie studentom poszerzania swojej wiedzy i umiejętności za sprawą międzynarodowej wymiany osiągnięć w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Jest organizacją niepolityczną i niedochodową, utrzymuje się dzięki składkom członkowskim i pomocy sponsorów.

Zadania organizacji wypełniane są poprzez : 

* tworzenie programów wymian studenckich, w tym również stworzenie możliwości odbycia praktyk zagranicznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych
* organizowanie międzynarodowych sympozjów i kongresów
* wspieranie uczelni weterynaryjnych i studentów, zwłaszcza w ubogich państwach, dzięki stworzeniu Funduszu rozwoju najbardziej potrzebujących uczelni oraz Funduszu stypendialnego dla studentów
* współpracę z profesjonalnymi organizacjami weterynaryjnymi
* liczne publikacje ( International Veterinary Student )

I.V.S.A. organizuje kongresy i sympozja, które co roku odbywają się w innym państwie. Podczas każdego spotkania odbywają się :
*
General Assembly sessions - odbywaja się dwa razy w roku; obejmują dyskusje nad bieżącymi problemami oraz zmianami w konstytucji, wybory nowego ExCo* itp.
* Development Founa Auction
* EO - meeting
* Work Shops
* International Exhibition Show
* Lectures

">ExCo - Executive Committe, do którego należy 7 oficerów :
- President ( P )
- Secretary - Treasurer ( ST )
- Publication Officer ( PO )
- Information Officer ( IO )
- Chief Exchange Officer ( CEO )
- Development Founda Officer ( DFO )
- Informatition Technology Officer ( ITO )

 

Aktualnie każdy Wydział Medycyny Weterynaryjnej należący do I.V.S.A. posiada :
- Prezydenta

- Information Officer
- dwóch Exchange Officer :

">Outgoing Exchange Officer - zajmuje się organizowaniem praktyk za granicą
Incoming Exchange Officer - zajmuje się organizowaniem praktyk w Polsce

 - Skarbnika

 Istnieje możliwość odbywania praktyk zarówno indywidualnych jak i grupowych.

 Podczas indywidualnych praktyk za granicą studenci pracują w zagranicznych przychodniach weterynaryjnych. Praktyki takie trwają 2 - 6 tygodni. Zazwyczaj studenci nie pokrywają kosztów zakwaterowania, gdyby jednak zaistniała taka konieczność, Exchange Officer kraju, w którym student przebywa stara się,aby opłaty te były jak najniższe.

Podczas praktyk grupowych grupa studentów jednego wydziału odbywa kilkudniowe praktyki na wydziale partnerskim,a później organizuje rewizytę dla studentów z zagranicy.

Odbywanie praktyk zagranicznych pozwala nie tylko wzbogacać swoją wiedzę weterynaryjna, ale również poznawać nową kulture.

W celu usprawnienia funkcjonowania organizacji,uchwalona została Konstytucja I.V.S.A. :


Konstytucja IVSA POLSKA.

1. Struktura ogólnopolska

 prezydent
skarbnik

outgoing exchange officer

incoming exchange officer

information officer

Struktura lokalna:
exchange officer
skarbnik
information officer

2. Każdy członek zobowiązany jest do opłacenia jednorazowej składki w wysokości 30 zł. 50 % składki jest przekazywane na konto IVSA Polska, 50 % pozostaje w oddziale lokalnym.

STRUKTURA OGÓLNOPOLSKA

3. Skarbnik:
Skarbnik zobowiązany jest do składania raportów finansowych do 5. dnia każdego miesiąca, nawet w przypadku gdy nie wpłynęły do niego żadne środki. Musi prowadzić listę osób , które opłaciły składki ( nazwisko, wydział, adres e-mail, tel. ). Skarbnicy na szczeblu lokalnym są zobowiązani do przekazywania informacji o pozyskanych sponsorach do skarbnika z zarządu ogólnopolskiego.

4. Prezydent:
Prezydent nadzoruje prace zarządu i podległych jednostek wydziałowych IVSA POLAND.

5. Outgoing exchange officer:
OEO ma obowiązek składać do 5. każdego miesiąca raport ze swojej działalności. Oficjalny adres OEO to oeo.ivsa.poland.war@wp.pl, adres ten powinien być przekazywany wszystkim kolejnym OEO. Wszystkie aplikacje (oryginały, kopie zostają u lokalnego koordynatora wymian) są przesyłane do głównego OEO i tylko on ma prawo wysyłać je do poszczególnych krajów. Ewentualne opłaty manipulacyjne ( w krajach , które tego wymagają ) nie są przesyłane do OEO razem z aplikacją lecz dopiero wtedy, gdy aplikacja zostanie zaakceptowana. Aplikacje muszą być dostarczone do OEO do 15 grudnia każdego roku.

6. Incoming exchange officer:
Oficjalnym adresem IEO jest ieo.ivsa.poland.wawa@wp.pl, który ma być przekazywany kolejnym IEO. Obowiązkiem IEO jest organizacja praktyk studentom zagranicznym w Polsce. Lokalni EO są zobowiązani do przekazywania IEO informacji jakie są możliwości odbycia praktyk w ich regionie ( duże, małe, egzotyczne zwierzęta ). Jeżeli osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Polsce muszą posiadać wizę lub inne dokumenty to załatwienie wszystkich formalności z tym związanych leży w gestii IEO.

7. Osoby opiekujące się zagranicznym studentem podczas praktyk muszą to robić najlepiej jak potrafią i są odpowiedzialni za daną osobę.

8. Information officer:
Do jego obowiązków należy: zbieranie
informacji od lokalnych info, sporządzanie raportów z zebrań, spotkań IVSA a także kontakt z mediami ( artykuły i notatki do prasy branżowej ). Sporządzanie raportów do 5. każdego miesiąca i przesyłanie ich do zarządu ogólnopolskiego i zarządów lokalnych. Stałe śledzenie informacji pojawiających się na stronie www.ivsa.org i przesyłanie notatek o nich członkom IVSA. Informowanie ExCo o wszelkich zmianach w zarządzie IVSA Polska. Zbieranie i rozsyłanie do wszystkich oddziałów IVSA Polska o wszelkich inicjatywach na poszczególnych Wydziałach. Decyzje Prezydenta przesyła osobiście do każdego członka zarządu IVSA Polska

- Oficjalnym adresem IO jest: info.ivsa.poland@interia.pl

STRUKTURA LOKALNA

9. Lokalny EO ma obowiązek
zbierać aplikacje dotyczące indywidualnych wymian, do 5 każdego miesiąca przesyła raport o swoim działaniu do OEO oraz IEO
zbierać informacje o możliwościach odbycia praktyk przez studentów zagranicznych ( przesyła je do IEO )
kontaktuje się ze studentami, którzy wrócili z praktyk zagranicznych ( mini ankieta )
wprowadzenie członków w nowy system wysyłania aplikacji

10. Lokalny skarbnik jest odpowiedzialny za:
wydawanie legitymacji
zbieranie składek członkowskich
składanie raportów do 5. każdego miesiąca
pozyskiwanie sponsorów

11. Lokalny Information officer jest odpowiedzialny za :
sporządzanie raportów do 5. każdego miesiąca głównego INFO
zaangażowanie członków IVSA do organizacji i uczestnictwa w spotkaniach i innych imprezach
odpowiada za wizerunek i propagowanie IVSA na Wydziale

12. Ordynacja wyborcza IVSA:
Na szczeblu lokalnym wybierani są:
information officer
exchange officer
skarbnik

Wybory odbywają się raz w roku do 20. grudnia. Wyboru dokonują członkowie IVSA danego wydziału większością głosów ( 50 % uprawnionych do głosowania + 1 głos ).

Wybory odbywają się w obecności 50 % członków IVSA danego wydziału, w przypadku braku kworum po 15 minutach w głosowaniu jawnym można odstąpić od progu 50 %. Z wyborów należy sporządzić protokół i przesłać go do prezydenta I.V.S.A. Polska.

Na szczeblu ogólnopolskim wybierani są:
-prezydent
-skarbnik
-outcoming exchange officer
-incoming exchange officer
-information officer

Wybory odbywają się do 30 marca każdego roku. Czynne i bierne prawo wyborcze mają przedstawiciele każdego wydziału (członkowie lokalnego zarządu i jeden delegat-wybierany większością głosów na lokalnym spotkaniu I.V.S.A.).

 Myszka
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).